JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

สัมมนา JTAT-JFBKK : เมื่อต้องอยู่กับ AI จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น


สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK) จะจัดสัมมนาในหัวข้อ “เมื่อต้องอยู่กับ AI จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น” ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 8.50 – 16.15 น.

จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI สมัครเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่าน QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์ รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น


ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมสัมมนา

รายงานการสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ “เมื่อต้องอยู่กับ AI จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น”