สมัครสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

สมาชิก มี 4 ประเภท คือ

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ชาวไทยผู้สอนหรือเคยสอนภาษาหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาทุกระดับ
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ชาวต่างประเทศผู้สอนภาษาหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาทุกระดับ ผู้สนใจในกิจกรรมของสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญ
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งสมาคมฯ เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการบริหาร
  4. สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ หรือสมาคม

 สมาชิกสามัญและวิสามัญต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ ปีละ 300 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท สมาชิกสถาบันระดับโรงเรียนปีละ 700 บาท สมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัยปีละ 3,000 บาท สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

ดาวน์โหลดกฎสมาคมและใบสมัคร

กฎสมาคม
PDF file 
PDF file 
ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล
PDF file 
Word file 
PDF file 
Word file 
ใบสมัครสมาชิกประเภทสถาบัน(มีเฉพาะภาษาไทย)
PDF file 
Word file