รายนามคณะกรรมการ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

1. อ.ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น ที่ปรึกษา
2. ศ.วรินทร วูวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา
3. รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา
4. อ.ภารดี อึงขจรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ปรึกษา
5. รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกฯ
6. อ.สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อุปนายกฯ
7. อ.นพวรรณ บุญสม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
8. ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
9. อ.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ
10. อ.นิลวรรณ ศิริอังกุล โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรรมการ
11. อ.ธีรา พงศ์ศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
12. อ.นิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
13. อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
14. อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
15. อ.ดร.กนกวรรณ สุทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กรรมการ
16. อ.นริศรา พูลลาภ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
17. อ.อาภาพร เนาสราญ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
18. อ.ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
19. อ.รสา เสวิกุล เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
20. อ.จุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการ
21. อ.พิรญาณ์ ธีระวาณิชย์  โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
22. อ.เบญจลักษณ์ สว่างเนตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
23. อ.อนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล โรงเรียนศึกษานารี กรรมการ
24. อ.ชนัญญ์ธร รุ่งธัญนิธิธรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ
25. อ.กฤษณะ มณีสอดแสง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ และเลขานุการฯ