JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31-32

สมาคมฯ จัดทุกปี โดยเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครูอาจารย์ในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นปัจจุบัน การทำงานด้านวิชาการและการวิจัยของครูอาจารย์ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ดูย้อนหลัง
โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1-30

ครั้งที่ วันที่ เรื่อง
32 27 ก.ค. 2567 * แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสัมมนาครั้งที่ 32

* สัมมนา JTAT ครั้งที่ 32 : พัฒนาการของนักเรียนกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น : ผู้สอนควรเลือกเนื้อหาอย่างไรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน


This image has an empty alt attribute; its file name is seminar_32_20240629_poster-724x1024.jpg
31 28 ต.ค. 2566

* สัมมนาประจำปี ครั้งที่ 31 : สอน Non-ไวยากรณ์อย่างไรให้นอนมา

* เอกสารสรุปรายงานการสัมมนาครั้งที่ 31 สอน Non-ไวยากรณ์อย่างไรให้นอนมา


This image has an empty alt attribute; its file name is Poster_JTAT_31-768x1024.jpg