JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

สอนออกเสียงสำเนียงญี่ปุ่นอย่างไรให้เข้าใจง่าย (ระดับพื้นฐาน)


สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “สอนออกเสียงสำเนียงญี่ปุ่นอย่างไรให้เข้าใจง่าย (ระดับพื้นฐาน)” โดยอาจารย์วรรณา ตติยโชคสกุล ซึ่งมีกำหนดจัดสัมมนาในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Online เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้จริงในชั้นเรียน

ท่านผู้สนใจสามารถสมัครทางคิวอาร์โค้ด หรือลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2566

รายละเอียดกำหนดการวันสัมมนา