JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ไว้อาลัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิ

เรียน สมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

          เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ จังหวัด มิยางิ ฟุคุชิมะ อิวาเตะ โทจิหงิ อิบารางิ เป็นต้น ประสบภัยพิบัติ สึนามิ และ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ วัดขนาดความรุนแรงได้ 9.0 แมกนิจูด ทำให้มีผู้คนสูญหายกว่าหมื่นคน และ ผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่อาศัย 3 แสนกว่าคน รวมทั้ง มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ทำให้ประชาชนทั่วไปขาดไฟฟ้าใช้ และจำเป็นต้องสลับกันดับไฟ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในฐานะที่พวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และประเทศไทยก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อประสบภัยต่าง ๆ

          ในโอกาสนี้จึงขอไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่จากไป ขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ และขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นให้สามารถฝ่าฟันความยากลำบากครั้งนี้

          พร้อมกันนี้ใคร่ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันแสดงน้ำใจในการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนญี่ปุ่นที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมฯจะเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือในงานสัมมนาครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 และส่งมอบเงินบริจาคให้แก่ทางเจแปนฟาวน์เดชั่นหรือสถานทูตเพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น