JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 9

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 9

ทางสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) จะจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ยังขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 21 เมษายน 2559 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 40,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนศิลปะของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่น จะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าอาหาร (ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ประสานงานตามที่อยู่ข้างใต้นี้ ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
          รสา เสวิกุล ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
          เลขที่ 159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท ซอย 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทางสมาคมฯจะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของสมาคม (https://jtat.or.th) และทางอีเมลของผู้ที่ได้รับคัดเลือก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
(1) ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าในระดับ N 4 หรือ ระดับ 3
(2) ผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นหรือเข้ารับการอบรมที่จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นในญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก

รายละเอียดในการรับสมัคร
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ
 • เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
 • 2. กำหนดการ
 • วันเวลา     วันที่ 31 มีนาคม – 21 เมษายน 2559 (ระยะเวลา 3 สัปดาห์)
 • สถานที่     เจแปนฟาวน์เดชั่นศูนย์คันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 • 3. เนื้อหาในการอบรม
  3.1 การฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง
  พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นได้จริงที่ญี่ปุ่น

            ตัวอย่างกิจกรรม
  • สำรวจละแวกที่อยู่อาศัย
   สืบค้นว่าธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านร้อยเยน ฯลฯ ตั้งอยู่ที่ใด โดยการสอบถามข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นพร้อมทั้งทำแผนที่ และนำมารายงานหน้าชั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
  • สำรวจเมืองโอซาก้า
   แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมสำรวจสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองโอซาก้า พูดคุยกับคนในท้องถิ่น ถ่ายรูป ลิ้มรสอาหารมีชื่อของเมืองฯลฯ จากนั้นกลับมารายงานผลเป็นภาษาญี่ปุ่น
  • Field Trip
   ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเกียวโต
  • เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
   เยี่ยมชมและดูการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
  3.2 การแนะนำสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รวบรวมสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปใช้กับผู้เรียนของตนได้อย่างเหมาะสม

  3.3 สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เขียนพู่กัน พิธีชงชา การแต่งชุดกิโมโนและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้

  กำหนดการ ( ฉบับร่าง )

  วันที่กิจกรรมทัศนศึกษา
  31-มี.ค.-59ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  
  1-เม.ย.-59เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ปฐมนิเทศ + รายละเอียดคอร์สอบรม + แนะนำสื่อการเรียนการสอน①
  2-เม.ย.-59สำรวจเมือง (โอซาก้า)
  3-เม.ย.-59วันหยุด
  4-เม.ย.-59แนะนำสื่อการเรียนการสอน② +  เตรียมตัวสำรวจละแวกที่อยู่อาศัย
  5-เม.ย.-59สำรวจละแวกที่อยู่อาศัย + สรุปผลการสำรวจ
  6-เม.ย.-59เตรียมตัวสำรวจเมือง (โอซาก้า) + แนะนำสื่อการเรียนการสอน③
  7-เม.ย.-59สรุปและรายงานผลการสำรวจเมือง (โอซาก้า)
  8-เม.ย.-59สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น①
  9-เม.ย.-59ทัศนศึกษาเกียวโต
  10-เม.ย.-59ทัศนศึกษาเกียวโต
  12-เม.ย.-59เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น②
  13-เม.ย.-59เยี่ยมสถาบันการศึกษา
  14-เม.ย.-59เตรียมตัวสำรวจเมือง (โกเบ)
  15-เม.ย.-59สำรวจเมือง(โกเบ)
  16-เม.ย.-59สรุปและรายงานผลการสำรวจเมือง (โกเบ)
  17-เม.ย.-59วันหยุด
  18-เม.ย.-59วันหยุด
  19-เม.ย.-59สรุปการอบรม + พิธีปิด
  20-เม.ย.-59เตรียมตัวกลับประเทศไทย 
  21-เม.ย.-59ออกเดินทางกลับประเทศไทย 
  * หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  รสา เสวิกุล ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 0-2261-7500-4
  อีเมล [email protected]