JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 7

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 7
(ประกาศใหม่ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556)

ทางสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) จะจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น และการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ยังขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -18 เมษายน 2557 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 40,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนศิลปะของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่น จะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าอาหาร(ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์) ทั้งนี้ จะรับจำนวนประมาณ 30 คน โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึงอาจารย์ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท ซอย 21 เขตวัฒนา กทม.10110 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการของโครงการพิจารณาความเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของสมาคม (https://jtat.or.th) และทางอีเมลของผู้ที่ได้รับคัดเลือก

เกณฑ์ในการคัดเลือก
  1. ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ 3
  2. ผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นหรือเข้ารับการอบรมที่จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นในญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาก่อน
รายละเอียด
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ
  2. เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. กำหนดการ
สถานที่          ศูนย์คันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
วันเวลา          วันที่ 29 มีนาคม -18 เมษายน 2557 (ระยะเวลา 3 สัปดาห์)
3. เนื้อหาในการอบรม
3.1 การฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง
          พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นได้จริงที่ญี่ปุ่น
ตัวอย่างกิจกรรม
          สำรวจละแวกที่อยู่อาศัย
          สืบค้นว่าธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านร้อยเยน ฯลฯ ตั้งอยู่ที่ใด โดยการสอบถามข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นพร้อมทั้งทำแผนที่ และนำมารายงานหน้าชั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
          สำรวจเมืองโอซาก้า
          แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมสำรวจสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมือง โอซาก้า พูดคุยกับคนในท้องถิ่น ถ่ายรูป ลิ้มรสอาหารมีชื่อของเมืองฯลฯ จากนั้นกลับมารายงานผลเป็นภาษาญี่ปุ่น
          Field Trip
          ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงย่านในโอซาก้า
          เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
          เยี่ยมชมและดูการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น

3.2 การแนะนำสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รวบรวมสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปใช้กับ ผู้เรียนของตนได้อย่างเหมาะสม

3.3 สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
          สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เขียนพู่กัน พิธีชงชา การแต่งชุดกิโมโนและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้

กำหนดการ ( ฉบับร่าง )

วันที่ 129 มี.ค. 2557ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (TG 622 23.30 – Osaka)
วันที่ 2 30 มี.ค. 2557เดินทางถึง สนามบินคันไซ
วันที่ 3 31 มี.ค. 2557ปฐมนิเทศ + รายละเอียดคอร์สอบรม + แนะนำสื่อการเรียนการสอน(1)
วันที่ 4 1 เม.ย. 2557แนะนำสื่อการเรียนการสอน(2) + เตรียมตัวสำรวจละแวกที่อยู่อาศัย
วันที่ 5 2 เม.ย. 2557สำรวจละแวกที่อยู่อาศัย + สรุปผลการสำรวจ
วันที่ 6 3 เม.ย. 2557เตรียมตัวสำรวจเมือง (โอซาก้า) + แนะนำสื่อการเรียนการสอน(3)
วันที่ 7 4 เม.ย. 2557สำรวจเมือง (โอซาก้า)
วันที่ 8 5 เม.ย. 2557วันหยุด
วันที่ 96 เม.ย. 2557ทัศนศึกษาเกียวโต
วันที่ 107 เม.ย. 2557ทัศนศึกษาเกียวโต
วันที่ 118 เม.ย. 2557สรุปและรายงานผลการสำรวจเมือง (โอซาก้า)
วันที่ 129 เม.ย. 2557สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น(1)
วันที่ 1310 เม.ย. 2557เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น(2)
วันที่ 1411 เม.ย. 2557เยี่ยมสถาบันการศึกษา
วันที่ 1512 เม.ย. 2557วันหยุด
วันที่ 1613 เม.ย. 2557วันหยุด
วันที่ 1714 เม.ย. 2557เตรียมตัวสำรวจเมือง (โกเบ)
วันที่ 1815 เม.ย. 2557สำรวจเมือง(โกเบ)
วันที่ 1916 เม.ย. 2557สรุปและรายงานผลการสำรวจเมือง (โกเบ)
วันที่ 20 17 เม.ย. 2557สรุปการอบรม + พิธีปิด
วันที่ 2118 เม.ย. 2557เตรียมตัวกลับประเทศไทย
วันที่ 22 19 เม.ย. 2557ออกเดินทางกลับประเทศไทย (TG 623 11.45 น. จาก Osaka)
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม