JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ภาพโครงการอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

โครงการอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-22 เมษายน 2554 ณ ศูนย์คันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น จังหวัดโอซากา