JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1-30

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1-30

สมาคมฯ จัดทุกปี โดยเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครูอาจารย์ในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นปัจจุบัน การทำงานด้านวิชาการและการวิจัยของครูอาจารย์ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

กลับสู่หน้าหลัก โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี

ครั้งที่ วันที่ เรื่อง
30 19 ส.ค. 2566

* สัมมนา JTAT ครั้งที่ 30 “สอนออกเสียงสำเนียงญี่ปุ่นอย่างไรให้เข้าใจง่าย (ระดับพื้นฐาน)”

เอกสารสรุปรายงานการสัมมนาครั้งที่ 30 สอนออกเสียงสำเนียงญี่ปุ่นอย่างไรให้เข้าใจง่าย (ระดับพื้นฐาน)


29 20 พ.ค. 2566

* สัมมนา JTAT ครั้งที่ 29 コミュニケーションとしての書く活動―ピア活動がもたらす効果―  (กิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสาร : ประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในชั้นเรียน)

* เอกสารสรุปรายงานการสัมมนาครั้งที่ 29 กิจกรรมการเขียนเพื่อการสื่อสาร “ประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในชั้นเรียน”


28 19 พ.ย. 2565

*สัมมนา JTAT ครั้งที่ 28 “อ่านภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้เข้าใจ” (การสอนการอ่าน)

*เอกสารสรุปรายงานการสัมมนาครั้งที่ 28 อ่านภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้เข้าใจ (การสอนการอ่าน)


This image has an empty alt attribute; its file name is S__3219480-768x1024.jpg

27 17 ก.ย. 2565

* สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 : ฟังภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้รู้เรื่อง

* เอกสารสรุปรายงานการสัมมนาครั้งที่ 27 ฟังภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้รู้เรื่อง (การสอนการฟัง)


This image has an empty alt attribute; its file name is jtat_seminar_27_20220917-723x1024.jpg

26 9 ก.ค. 2565

* สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เรียนรู้ แบ่งปัน กิจกรรมในชั้นเรียน

* สรุปสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26


This image has an empty alt attribute; its file name is 1654753503497-724x1024.jpg

25 16 ต.ค. 2564
24 28 ส.ค. 2564 สรุปสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
23 10 เม.ย. 2564 สรุปสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
ดาวน์โหลด

สมัครเข้าร่วมทางคิวอาร์โค้ดภายในวันที่ 8 เมษายน 2564

23 30 พ.ค. 2563 การจัดสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 23
กำหนดการเดิม วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็น จัดปลายปี
กำหนดการรับสมัครเดิม ถึงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ปรับเป็น ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลายจะประกาศเปิดรับสมัคร พร้อมกำหนดการจัดสัมมนาให้ทราบอีกครั้ง
*****
รายละเอียดและใบสมัคร
ใบสมัคร
22 25 พ.ค. 2562 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
รายละเอียดและใบสมัคร
ใบสมัคร
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 22
JTAT Seminar
JTAT Seminar Worksheet
สรุปสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
21 19 พ.ค. 2561 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
รายละเอียด
ใบสมัคร
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 21
*สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด โดย ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
*สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด โดย ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
*สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด (เฉลย) โดยดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 เรื่อง”การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้มากกว่าความรู้และสอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้ไม่ผิด”
20 3 มิ.ย. 2560 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
รายละเอียด
ใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมข้าร่วมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 20
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 20
*เอกสารหมายเลข 1
*เอกสารหมายเลข 2
*เอกสารหมายเลข 3
*เอกสารหมายเลข 4
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20
เรื่อง “การสอนวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น และสอนไวยากรณ์อย่างไรให้ใช้เป็น”
19 28 พ.ค. 2559 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
รายละเอียด 
ใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 19
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 19 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สรุปผลจากแบบประเมินงานสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
18 29 พ.ค. 2558 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
* ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายชื่อผู้เข้าร่วม
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18
สรุปงานสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18 เรื่อง Next World กับการเรียนการสอนที่ถูกปฏิวัติ
17 13 มี.ค. 2557 ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น”
* ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่17
เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น
เอกสารประกอบการบรรยาย
*JTAT_Seminar17_AjFukazawa
*JTAT_Seminar17_AjNatthira
*JTAT_Seminar17_AjPatchanee
*JTAT_Seminar17_AjSupornpan
16 2 พ.ค. 2556 การทำวิจัยในชั้นเรียน
สรุปงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 16 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
หัวข้อเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน
15 16 มิ.ย. 2555 การทำวิจัยในชั้นเรียน
14 23 มี.ค. 2555 โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14
* การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
* สรุปเนื้อหาในงานสััมมนาประจำปีครั้งที่ 14
13 17 มี.ค. 2554 เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
หลักสูตรใหม่กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยไทย
12 12 มิ.ย. 2553 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้อะนิเมะกับตัวอย่างการใช้จริงในห้องเรียน
รายงานการไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2553
11 12 มี.ค. 2553 การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
10 20 พ.ย. 2552 วัฒนธรรมในภาษา
การสำรวจความเชื่อ (Belief) ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
9 19 มี.ค. 2552 การทำวิจัย
8 21 พ.ค. 2551 ความนิยมของ “อะนิเมะ การ์ตูนญี่ปุ่น” และการนำเข้ามาใช้ในการสอนภาษาญี่ปุ่น
รายงานผลโครงการอบรมครูระยะสั้นที่ญี่ปุ่น
แนะนำวิชา “ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” และสื่อการสอน
7 16 มี.ค. 2550 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
6 11 มี.ค. 2549 การสอนวิชาการเขียนโดยผ่านการแปล
การออกข้อสอบภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
การทำสื่อชุดการเรียนรู้โดยใช้สมุดเล่มเล็ก
5 8 ต.ค. 2548 วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น
4 12 มี.ค. 2548 การสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 9 ต.ค. 2547 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในสายวิชาชีพ
2 13 มี.ค. 2547 การใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สื่อผสม
เด็กญี่ปุ่นกับการปฏิรูปการศึกษายุค 2000
การสอนวิชาแปล
1 11 ต.ค. 2546 ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ภาษามูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
เกาะติดสถานการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

กลับสู่หน้าหลัก โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี