JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

สัมมนาประจำปี ครั้งที่ 31 : สอน Non-ไวยากรณ์อย่างไรให้นอนมา


สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “สอน Non-ไวยากรณ์อย่างไรให้นอนมา”

ซึ่งมีกำหนดจัดสัมมนาในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้จริงในชั้นเรียน

ทีมวิทยากร

  • อาจารย์ธนาวิทย์ ใจเด็ด   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  • อาจารย์ ดร. กวิตา ฟองสถาพร   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
  • อาจารย์อนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล   โรงเรียนศึกษานารี

ผู้ดำเนินรายการ

  • อาจารย์พิรญาณ์ ธีระวาณิชย์      โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ

ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการวันสัมมนาจากลิงก์ 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 ตุลาคม 2566

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาทางลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร https://forms.gle/et8E5CxgxgsSjQnH9

หรือจากทาง QR Code ในโปสเตอร์