JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

สัมมนา JTAT ครั้งที่ 28 “อ่านภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้เข้าใจ” (การสอนการอ่าน)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา JTAT ครั้งที่ 28 “อ่านภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้เข้าใจ” (การสอนการอ่าน)
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. โดย อาจารย์ ดร.เผ่าสถาพร ดวงแก้ว
เปิดรับสมัครทาง QR Code ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2565