JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมข้าร่วมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
สัมมนา สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 8:30-16:00 น.

ลำดับที่ชื่อ-สกุลสังกัด
1กนก รุ่งกีรติกุลมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2กมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์
3กฤษณะ มณีสอดแสงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4กัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
5กัลยาณี พันธ์สีดาโรงเรียนพระนารายณ์
6กานต์ธีรา นันต๊ะแก้วโรงเรียนเสนา ”เสนาประสิทธิ์”
7เจท จริยานุสรณ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8จันจิรา จันทาโรงเรียนสายปัญญารังสิต
9จุฑารัตน์ พูลช่วยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
10ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐมหาวิทยาลัยศิลปากร
11ชยิน อ้ายเจริญโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
12ชลธิดา ภาคทรวงโรงเรียนราชินีบูรณะ
13ชินวัฒน์ นิลโมจน์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
15ณัฐฐาพร กำพลศรีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
16ณัฐพงศ์ จอมงามโรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายมัธยม)
17ณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชคโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
18ณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่
19ตีรณ พันธ์บุผาโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
20ธิดารักษ์ โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
21นภสินธุ์ แผลงศรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22นภาพร โพธิ์กลางโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
23นริศรา ทองมีJapan Foundation, Bangkok
24นันท์นรี ศรีสุขคำโรงเรียนวิสุทธรังษี
25น้ำใส ตันติสุขมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
27ปฐมาภรณ์ วรศิริสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28ปาณิศา กระจายกลางโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
29ปิยนันท์ แสงกนึกโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
30เผ่าสถาพร ดวงแก้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31พักตร์จิรา มีสมพงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
32พิชชากานต์ ถินต่ายโรงเรียนบางกะปิ
33เพชรรัตน์ดา ฝักฝ่ายโรงเรียนดัดดรุณี
34พรพิมล สมเสียวโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
35พรพิมล อ่อนศรีโรงเรียนธัญรัตน์
36ไพลิน กลิ่นเกสรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
37ฟาริดา สะแปะอิงวัดเขมาภิรตาราม
38ภรณีย์ พินันโสตติกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39ภัทราวรรณ ปริมิตรโรงเรียนสารวิทยา
40มัทนิน เจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษี 
41ยอดสวรรค์ อิกูจิโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
42เรืองจุฬา มาคูณตนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราย
43รุ่งศิริ ทิพย์อักษรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
44ลฏิฎ์ บัวอาจโรงเรียนศรีราชา
45วรวรรณ เนื่องจำนงค์โรงเรียนศรีราชา
46วันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
47วิลิปดา ศรีปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
48วีรยา ฐิตะธรรมโมโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
49ศศธร รอดเงินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
50ศศิธร แสงสะท้าน โรงเรียนแก่งคอย 
51ศิโรรัตน์ ศิริรักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
52ศิรดา บุญเสริมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
53ศิรสิทธิ์ อ่วมเครือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
54ศิริกาญจน์ เรืองเดชโรงเรียนศรียานุสรณ์
55ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
56ศิริมาดา รัมเนตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
57ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
58สาลินี ราชวงศ์โรงเรียนนางรอง 
59สิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต
60สิริเพ็ญ เอมละอองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
61สุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์โรงเรียนนนทรีวิทยา
62สุนทรี คันธรรมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
64สุปรียา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
65สุภาพร เกษตรลักษมีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
66สุภาภรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
67หทัยรัตน์ ทรรพวสุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
68หฤทัย ยุวนะวณิชโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
69อภิชาติ เกิดทวีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
70อมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
71อมาวสี ไชยโยกาศโรงเรียนบางกะปิ
72อรวรรณ สังข์วรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
73อังศุมาลิน สุขศิริโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
74อัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
75อาทินันท์ กาญจนดุลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
76อิสรีย์ ศรียะวงศ์โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง