JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

สรุปผลจากแบบประเมินงานสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

สรุปผลจากแบบประเมินงาน
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

วันที่ 28 พฤษภาคม  2559
ณ ห้องประชุม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


ผู้เข้าร่วมงานรวม 70 คน ตอบแบบสอบถาม 39 คน คิดเป็น 55.7%

 1. การประเมินความพึงพอใจงานสัมมนา ในภาพรวม 4.51

  1. ความเหมาะสมของวันเวลาที่จัด

  4.51

  2. ความเหมาะสมของเวลาสัมมนา

  4.21

  3. ความเหมาะสมของสถานที่

  4.43

  4. ความเหมาะสมของเนื้อหา

   

     4.1  การล่ามและการแปล

  4.64

     4.2  การสอนวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

  4.53

     4.3 การสอนวิชาการอ่าน

  4.51

  5. ประโยชน์ที่ได้รับ

   

     5.1  การล่ามและการแปล

  4.59

     5.2  การสอนวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

  4.59

     5.3  การสอนวิชาการอ่าน

  4.62

  ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับงานสัมมนาครั้งนี้

  -มีวิทยากรเยอะแต่เวลาน้อยเลยไม่มีโอกาสซักถาม
  -ได้รับความรู้กว้างขวางดีมาก ควรจัดเป็นประจำภาคเรียนละ1ครั้ง
  -ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนรายวิชาการอ่านและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนของตนเองต่อไป
  -สนุกมากๆ ค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์แต่ละท่านนำมาเสนอสนุกและเป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง แต่อยากให้ควบคุมเวลาการบรรยายให้ดีกว่านี้
  -ช่วงบ่ายเวลาน้อยแต่ข้อมูลเยอะ น่าจะเพิ่มเวลา
  -ช่วงบ่ายน่าจะแบ่งช่วงใหม่ให้มีพักเบรคสักนิด
  -ได้รับความรู้ เทคนิค แนวความคิด แนวทางในการแปลและการสอนซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างมาก, หัวข้อล่ามอาชีพ วิทยากรพูดเร็วไปนิด ฟังยากบ้างบางคำ
  -หากเพิ่มระยะเวลาในการอบรมจะดีมาก เพราะช่วงเวลาน้อย ทำให้วิทยากรต้องรีบพูด
  -มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  -ระยะเวลานำเสนอของแต่ละเรื่องเหมาะสม
  -อยากให้เพิ่มวันในการอบรมเพิ่มขึ้น, หัวข้อน่าสนใจ อยากให้จัดอบรมในเนื้อหาแบบนี้อีก
  -ควรให้เวลาวิทยากรมากกว่านี้
  -วิทยากรมีความรู้ความสามารถ ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  -ได้ประโยชน์ดีมากค่ะ ชอบที่มีเว็บไซต์ หนังสือ สื่อการสอนต่างๆ มาแนะนำ
  -สถานที่เดินทางง่าย แต่อาจไกลสำหรับผู้ที่อยู่ไกลรถไฟฟ้า, ได้ความรู้เยอะมากค่ะ
  -เวลาในการสัมมนาน้อยไป เนื้อหามาก ควรเพิ่มเวลาสัมมนา
  -เวลาของแต่ละหัวข้อสั้นไป อาจจะเพิ่มวันสัมมนาเป็น 2 วันเพื่อเพิ่มระยะเวลาของแต่ละหัวข้อ หรือจัด1วัน แต่ลดหัวข้อลงแล้วเพิ่มความถี่ในการจัด
  -ได้ความรู้การสอนขั้นสูงจากระดับมหาวิทยาลัย ถือเป็นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี
  -ช่วงบ่ายอยากให้เริ่มที่เรื่องการสอนการอ่านก่อนการสอนวัฒนธรรม เพราะมีรายละเอียดที่มากและหนักกว่า, หัวข้อดีมากโดยเฉพาะการสอนวัฒนธรรม, วิทยากรอธิบายได้ชัดเจนพร้อมมีตัวอย่างจริง(ประสบการณ์ที่สอน)ประกอบ
  -ดีมากครับ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดสัมมนาครั้งต่อไป

  หัวข้อการสัมมนา
  – 1)แลกเปลี่ยนวิธีการสอนการแปล 2)แลกเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานอาชีพ เช่น ญี่ปุ่นธุรกิจ ญี่ปุ่นสำหรับการโรงแรม มัคคุเทศก์ ธุรกิจการบริการ การบริการด้านการบิน เป็นต้น
  -การสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  -วิวัฒนาการของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม, ญี่ปุ่นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับต่างชาติทั้งด้านการเมือง สังคม, วรรณกรรมญี่ปุ่นในสมัยปัจจุบันและการนำวรรณกรรมญี่ปุ่นมาสอนนักเรียน, ญี่ปุ่นแต่ละสมัย
  -Task-based learning
  -การสอนในระดับมหาวิทยาลัยกับมัธยมศึกษาค่อนข้างแตกต่างกัน อาจนำไปใช้ได้ไม่เหมือนกัน อยากให้มีการเจาะจงมัธยม / มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
  -การสอนไวยากรณ์ชั้นกลาง
  -เทคนิคการสอนการแปล
  -การสอนที่มีกิจกรรมวิเคราะห์แทรก, การสอนโดยใช้กิจกรรมละคร / storytelling
  -การสอนคันจิ
  -การสอนไวยากรณ์
  -สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

  วิทยากร
  -อาจารย์ที่สอนวิชานั้นจริงๆ -อ.อัจฉรา โหตรภานันท์
  -อาจารย์จากเจเอฟ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ -อ.กนกวรรณ
  -ท่านใดก็ได้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ -อ.ชมนาด