JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 19

รายชื่อผู้เข้าร่วม
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่ชื่อ-สกุลสังกัด
1กัลยา  แสนใจมูลมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
2กานต์ธีรา  นันต๊ะแก้วโรงเรียน เสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3เกลียวพันธุ์  จั่นเจริญโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
4โขมพัฒน์  ประวังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5จิราธาร  พละปัญญากุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6เจท  จริยานุสรณ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
7ชินวัฒน์  นิลโมจน์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8ชญานุตม์  บุญพระเกศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9ชานันท์  สุนทรวินิตโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
10ซายากะ  โอคาโนThe Japan Foundation, Bangkok
11ณัฐรดา  กระจ่างฐิตินันท์โรงเรียนวัดพุทธบูชา
12ณภัทร  แสนโภชน์มหาวิทยาลัยพะเยา
13ตวงศรณ์  องอาจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
14ทิพวรรณ  กระดี่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
15ทัศวรรณ  ทองหาญ  นากาตะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16ว่าที่ร.ต.หญิงธิดารักษ์  โมเล็กโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
17นิจฉรา  เครือแปง                           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
18นัทธมน  อำลาโรงเรียนวัดพุทธบูชา
19นพวรรณ  บุญสมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
20นริศรา  ทองมีJapan Foundation, Bangkok
21น้ำใส  ตันติสุขคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22ปิยะนุช  จิรวัฒน์ภิญโญThe Shiga Bank, Ltd.
23พัชรวรรณ  โกศัลวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24พรพิมล  สมเสียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
25เพ็ญพร  แก้วฟุ้งรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26ไพลิน  กลิ่นเกษรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27ฟาริดา  สะแปะอิงโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
28ยุทธนา  นุยาล่ามอิสระ
29ยอดสวรรค์  อิกูจิสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
30เยาวพา  ประกายเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
31วีรยา  ฐิตะธรรมโมโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
32วิชยา  โยชิดะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33วรัญญา  มหาจุนทการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
34วิลาวัณย์  หงษ์อนุรักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
35ศิริมาดา  รัมเนตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
36ศิริวรรณ   ปรีชานฤตย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
37ศศิภัทร์  ดีงาม
38ศศิธร  ศรีรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39สิริขวัญ  สงวนผลสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
40สิริเพ็ญ  เอมละอองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
41สุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์โรงเรียนนนทรีวิทยา
42สุนทรี  คันธรรมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
44เสกสรร  จันทรจำนงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
45อัจฉรา  อึ้งตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร
46อติพร  บริณายกานนท์
47อุรพล  แดนโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
48อภิชาติ  เกิดทวีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
49อภิวัฒน์  พลายศรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี
50อาทินันท์  กาญจนดุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51Daigo  Nakanoมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
52Hiroko  SanoAssumption University
53Keiji   OtakeJapan Foundation, Bangkok
54Ryota  Wakasoneมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
55Takemi  Usuiมหาวิทยาลัยเทคโตโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ