JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกันอย่างแพร่หลาย ทางสมาคมฯ จึงร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียน” ซึ่งมีกำหนดการจัดในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่ 9:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันและอนาคต

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยกรอกใบสมัครที่แนบมาด้วยนี้ และส่งกลับมาทางไปรษณีย์ยังที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร หรือทางโทรสารหมายเลข 02-261-7505 หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555

อนึ่ง การเข้าร่วมสัมมนานั้นผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ขอความกรุณาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ ในส่วนของค่าที่พักและค่าเดินทาง ผู้เข้าร่วมสัมมนากรุณาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน


รายละเอียดการสัมมนาครั้งที่15
ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555

8:30 – 9:00 น. ลงทะเบียน
9:00 – 9:10 น. พิธีเปิด
9:10 – 10:40 น. การทำวิจัยในชั้นเรียน (ทฤษฎี)
วิทยากร ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10:40 – 11:00 น. พัก
11:00 – 12:30 น. การทำวิจัยในชั้นเรียน (ทฤษฎี)
12:30 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13:30 – 15:30 น. การทำวิจัยในชั้นเรียน (ปฏิบัติ)
15:30 – 15:50 น. ถาม-ตอบ
15:50 – 16:00 น. ปิดงาน

หมายเหตุ

 1. ค่าอาหารกลางวัน คนละ 100 บาท
 2. ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา


การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์

 1. เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการประจำปีของสมาคมฯได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. มีสิทธิสมัครทุนอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอน

 1. กรอกใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://jtat.or.th/apply.php
 2. ชำระค่าสมาชิกรายปี ปีละ 300 บาท หรือสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
  โดยโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสุขุมวิท 21
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-03238-8
  ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
 3. ส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมกับระบุชื่อผู้สมัคร และใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ไปยัง
  สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
  c/o ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม.10200
  หรือส่งเป็นไฟล์แนบทางอีเมล์ ที่ [email protected]