JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกันอย่างแพร่หลาย ทางสมาคมฯ จึงร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง “การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น” และ “การสอนคันจิ” ซึ่งมีกำหนดการจัดในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่ 8:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม เจแปนฟาวน์เดชั่น ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร กรุงเทพฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันและอนาคต

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยกรอกใบสมัครที่แนบมาด้วยนี้ และส่งกลับมาทางไปรษณีย์ยังที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร หรือทางโทรสารหมายเลข 02-261-7505 หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] ภายในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2555

อนึ่ง การเข้าร่วมสัมมนานั้นผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ขอความกรุณาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ ในส่วนของค่าที่พักและค่าเดินทาง ผู้เข้าร่วมสัมมนากรุณาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน


รายละเอียดการสัมมนาครั้งที่14
ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555

8:30 – 9:00 น.ลงทะเบียน
9:00 – 9:10 น.พิธีเปิด
9:10 – 10:40 น.การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (ช่วงที่1)
วิทยากร อาจารย์ TABUCHI Namiko มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10:40 – 11:00 น.พัก
11:00 – 12:30 น.การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (ช่วงที่2)
12:30 – 13:30 น.พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13:30 – 14:30 น.แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอน
*นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Session)
14:30 – 16:00 น.การสอนคันจิ : การเรียนรู้คันจิแบบจินตภาพและการประเมินผล
วิทยากร อาจารย์ YANAGISAWA Shizuku มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16:00 – 16:15 น.ปิดงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา