JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 1. เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (ดาวน์โหลด PDF File  943 KB)
  วิทยากร
  Prof. Nakagawa Chieko,
  Prof. Nakamura Noriko
  อาจารย์พิเศษ Waseda University
  บรรยายสรุปภาษาไทย อ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. หลักสูตรใหม่กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยไทย
  วิทยากร
  รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผศ.ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อ.ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อ.อัจฉรา โหตรภวานนท์     มหาวิทยาลัยรังสิต
  อ.อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

*ดาวน์โหลดหลักสูตรของสถาบันต่างๆ ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์