JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 1. การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้อะนิเมะกับตัวอย่างการใช้จริงในห้องเรียน
  วิทยากร
  อ.ชมพูนุท หาญรักษ์ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
 2. แนะนำเว็บไซต์ 「アニメ・マンガの日本語」
  วิทยากร
  อ. Miura Takashi เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 3. รายงานการไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2553 ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
  วิทยากร
  ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย