JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

 1. ความจำเป็นในการทำงานวิจัย
  วิทยากร
  รศ.วรินทร วูวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. วิธีการและแนวทางในการทำงานวิจัยด้านภาษาญี่ปุ่นและการสอน
  วิทยากร รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. แนะนำงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  วิทยากร ผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. รายงานการผลิตและผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  วิทยากร อ.จิรภา สินธุประสิทธ์ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
 5. รายงานผลการสอนซ่อมเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวอักษรฮิรางานะ ที่มีผลต่อความสามารถ ในการอ่าน และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2 ในรายวิชา ญ 40201 ภาษาญี่ปุ่น 1
  วิทยากร อ.สุมน ชูประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
 6. รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  วิทยากร อ.วรลักษณ์ คำเพ็ญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 7. รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สำหรับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
  วิทยากร อ.วลีรัตน์ สุขาพันธุ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 8. การบรรยาย “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และการเปลี่ยนแปลง”
  วิทยากร ดร. เสาวนิตย์ ชัยมุสิก ที่ปรึกษาสพฐ.