JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

การจัดสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 23

การจัดสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 23

กำหนดการเดิม วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็น จัดปลายปี
กำหนดการรับสมัครเดิม ถึงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ปรับเป็น ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลายจะประกาศเปิดรับสมัคร พร้อมกำหนดการจัดสัมมนาให้ทราบอีกครั้ง

*****