JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ทักษะชีวิตสำหรับสังคมแห่งอนาคต” หมดเขตรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2567

คลิ้กที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ทักษะชีวิตสำหรับสังคมแห่งอนาคต” วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่เวลา 9:15 – 17:00 น.

จัดโดยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kamenori Foundation โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

คลิ้กที่ภาพเพื่อขยาย