JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2556

โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2556

เริ่มต้นจากการจัดสัมมนาเรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียน” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ จากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมรวม 18 คน

หลังจากนั้นสมาคมฯ ได้ประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้ที่สนใจจะทำวิจัย และได้คัดเลือกรวมทั้งจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งหมด 4 คน และทุกคนได้มานำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม1 อาคารมนุษยศาสตร์2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมรวม 13 คน

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 28 ธันวาคม 2556

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 28 มิถุนายน 2557