JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2555

เริ่มต้นจากการจัดสัมมนาเรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียน” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต วิทยากร ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้เข้าร่วมรวม 29 คน

หลังจากนั้นสมาคมฯ ได้ประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้ที่สนใจจะทำวิจัย และได้คัดเลือกรวมทั้งจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งหมด 7 คน และทุกคนได้มานำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมรวม 19 คน

รายงานผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่1 (รวม 7 คน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2556