JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

รายงานการดำเนินกิจกรรมของ JTAT ประจำปี 2559 จาก นายกสมาคม

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ทางสมาคมได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาแล้วดังนี้

โครงการประกวดหนังสั้นครั้งที่ 2 ปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหลายทีม โครงการนี้เป็นรูปแบบการส่งผลงานออนไลน์ผ่านทาง Youtube นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทางสมาคมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้แสดงความสามารถ

วันที่ 2-22 เมษายน สมาคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 9 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ เมืองโอซาก้า ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 19 คน โดยมี อ.รสา เสวิกุล จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ อ.สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นผู้ประสานงานสำหรับโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 10 มีกำหนดจัดในวันที่ 2 – 22 เมษายน 2560

วันที่ 28 พฤษภาคม สมาคมได้จัดสัมมนาประจำปีครั้งที่ 19 ขึ้น ณ ห้องประชุมของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อ.ผุสดี นาวาวิจิต ที่ปรึกษาชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น และอ.บุญชู ตันติรัตนสุนทร ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “หัวใจการล่ามและการแปล” และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สอนอะไรในวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพาอ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอ.ฎิชมากรณ์ ยศวงศ์เรือน โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา และหัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรในวิชาการอ่าน” โดย ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อ.จุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของงานสัมมนา ยังมีการแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวดหนังสั้นอีกด้วย โดยทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่

ระดับมัธยมศึกษา    
  รางวัลที่ 2 รร.ราชวินิตบางเขน
  รางวัลชมเชย รร.ปากช่อง
ระดับอุดมศึกษา    
  รางวัลที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  รางวัลที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 2 กรกฎาคม สมาคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในครั้งนี้มีนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลที่ 1 รร.เตรียมอุดมศึกษา เรื่อง はなさかじいさん (คุณตาผู้ทำให้ดอกไม้บาน)
รางวัลที่ 2 รร.ราชวินิต บางเขน เรื่อง 鉢かづき姫 (เจ้าหญิงชามยักษ์)
รางวัลที่ 3 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เรื่อง うらしまたろう (อุระชิมะทาโร่)
รางวัลชมเชยรร.ปิยะมหาราชาลัย เรื่อง 泣いた赤鬼 (ยักษ์สีแดงที่ร้องไห้)
รางวัลชมเชย รร.ระยองวิทยาคม เรื่อง さるかにがっせん (ศึกล้างแค้นของปูกับลิง)
รางวัลชมเชย รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง 大工と三毛ねこ (ช่างไม้กับแมวสามสี)
รางวัลชมเชย รร.เทพลีลา เรื่อง うらしまたろう (อุระชิมะทาโร่)
รางวัลชมเชย รร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง お月さまに行ったウサぎ (กระต่ายบนดวงจันทร์)
รางวัลขวัญใจกรรมการ รร.บางกะปิ เรื่อง おおきなかぶ (หัวผักกาดหัวใหญ่)

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถรับชมผลงานของนักเรียนได้ทางเว็บไซต์ของสมาคม
https://jtat.or.th/drama_009/

วันที่ 17 ธันวาคม สมาคมร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559ณ ห้องประชุมของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯในหัวข้อเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษากับการทำวิจัย” ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง” โดย Prof.Miyazaki Satoshi มหาวิทยาลัย Waseda ช่วงบ่ายแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1จัดขึ้นสำหรับอาจารย์ชาวไทยโดยเฉพาะ หัวข้อเรื่อง “การวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นกลาง” โดยอ.โขมพัฒน์ ประวัง มหาวิทยาลัยพะเยาผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามอ.สรัญญา คงจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “การส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI” โดยรศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนที่ 2 หัวข้อเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบยั่งยืน” โดย Prof.Miyazaki Satoshi มหาวิทยาลัยWaseda

สำหรับโครงการส่งเสริมการทำวิจัยซึ่งมีการขยายเวลาการดำเนินงานจาก 1 ปี เป็น 2 ปี นั้น ในปีนี้ อ.Sano Hiroko จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “Effectiveness of Tutoring Classes for Beginners of the Japanese Language” เสร็จสิ้นแล้วและได้ไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Two Day National Research Conference on “Redefining Identities, Cultures and Literatures” 9-10 ธันวาคม ณ เมืองออรังคาบัด (Aurangabad) รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra)ประเทศอินเดีย

งานที่กำลังจะดำเนินการต่อจากนี้

1) สัมมนาประจำปีครั้งที่ 20
2) โครงการประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
นายกสมาคม