JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (อดีตนายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย)

ในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette” ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564