JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

รายงานสรุปผล โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 11 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2561

รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 11
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2561

 1. ผู้จัด
  1. สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT)
  2. เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (JFKC)
 2. ที่ปรึกษา
       เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JFBKK)
 3. จุดประสงค์ของโครงการ
  1. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลจาก ประสบการณ์ตรงที่ได้รับ
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถผลิตสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายเพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
 4. จำนวนผู้เข้าอบรม
  1. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวนรวม 9 คน
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน
  2. ผู้ประสานงานชาวไทย จำนวน 1 คน
   • ได้แก่ อาจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง
    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
 5. งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
  1. เจแปนฟาวน์เดชั่นและสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) สนับสนุนทุนและ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 53,000 บาท จำแนกเป็น
   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – โอซาก้า (คันไซ) 26,980 บาท
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าหนังสือ ค่าทัศนศึกษา ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่น 25,498 บาท
   • ค่าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 522 บาท
 6. เนื้อหาการอบรม
       เนื้อหาการอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
  • การสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่ผู้เรียนชาวไทย
  • การแนะนำแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสอนและสื่อการเรียนการสอน
  • การสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น

   การอบรมเป็นแบบศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียน แบบศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้จริง และสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น

   การอบรมในชั้นเรียน จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม โดยอาจารย์วิทยากรผู้รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียนจะนำเสนอเนื้อหา และมอบหมายภาระงานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรม โดยการศึกษาเรียนรู้ สืบค้นจากแหล่งข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำเสนอผลงาน เช่น การออกแบบแผนการสอน เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำแผนการสอนนั้นไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้

   การทัศนศึกษานอกชั้นเรียน ทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้จริง เช่น การเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร ได้ทำกิจกรรมและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู นักเรียนเป็นอย่างดี

   การสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การตีกลองไทโกะ การทดลองและแข่งขันทำข้าวกล่องสไตล์ญี่ปุ่น การเขียนอักษรคันจิด้วยพู่กัน การประดิษฐ์ตกแต่งพัดญี่ปุ่นและการทำขนมญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งการไปทัศนศึกษาในเมืองประวัติศาสตร์ คือ นารา เกียวโต โอซาก้าทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสบรรยากาศจริง เกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง

 7. กิจกรรม
  วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / เนื้อหาสาระ โดยสรุป / ผลการเรียนการสอน หมายเหตุ
  1 เม.ย. 61 – 08.25 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย TG 672
  – 15.45 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ
  – 16.30 น. ถึงที่พัก Japan Foundation Kansai
  ผู้ประสานงาน และหัวหน้ากลุ่มดูแลสมาชิก
  2 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – ปฐมนิเทศ แนะนำบุคลากร JFKC สถานที่และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์อบรมและที่พัก รวมถึงกำหนดการและรายละเอียดการฝึกอบรม

   

  ภาคบ่าย
  – กิจกรรม アイスブレイク กิจกรรม ふりかえり①เยี่ยมชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด

  – ประธาน ผู้อำนวยการ JFKC
  – ผู้ประสานงาน
  3 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – ออกแบบแผนการสอน 1

   

  ภาคบ่าย
  – ฟังคำชี้แจง กิจกรรม キャラおにぎり
  – ฟังคำชี้แจงและเตรียมการทำกิจกรรม おおさかオリエンテーリング
  – กิจกรรมแนะนำหนังสือ

  – แบ่งกลุ่ม 3 คน เตรียมสำรวจเมือง โอซาก้า
  – เลือกซื้อหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
  4 เม.ย. 61 กิจกรรม おおさかオリエンテーリング แต่ละกลุ่มแยกย้ายสำรวจเมือง โดยทำภารกิจตามโจทย์ที่กำหนดให้
  5 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมและนำเสนอผลงาน เช่น รูปถ่าย และบทสัมภาษณ์จากกิจกรรม おおさかオリエンテーリング

   

  ภาคบ่าย
  – ออกแบบแผนการสอน 2
  – อาจารย์ผู้รับผิดชอบซักถามปัญหาการพำนักในศูนย์ และแจ้งกำหนดการ ตลอดจนรายละเอียดการฝึกปฏิบัติการทำข้าวปั้น

  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
  6 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – แนะนำ Website ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น

   

  ภาคบ่าย
  – ออกแบบแผนการสอน 3
  – ฝึกปฏิบัติการทำข้าวปั้น ในกิจกรรม キャラおにぎり
  – ฟังคำชี้แจง แนะนำและเตรียมความพร้อมสำหรับทัศนศึกษาเมืองนารา奈良研修旅行の説明

  – แต่ละกลุ่มสร้างสื่อการสอน
  – เรียนรู้วัฒนธรรมการทำข้าวปั้น ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล
  7 เม.ย. 61 – ทัศนศึกษาเมืองนารา奈良研修旅行
  – กิจกรรมประดิษฐ์พัดญี่ปุ่นうちわづくり
  – รับประทานอาหารพื้นเมืองและซื้อของที่ระลึก
  – เยี่ยมชม 東大寺
  มีมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
  8 เม.ย. 61 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้ตามความต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน
  9 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – ふりかえり②
  – ฝึกปฏิบัติ การเขียนอักษรคันจิ ด้วยพู่กันญี่ปุ่น 書道

   

  ภาคบ่าย
  – ออกแบบแผนการสอน 4

  เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรโดยใช้พู่กัน รวมไปถึงวิธีการเตรียมการสอนการคัดตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ
  10 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – ออกแบบแผนการสอน 5 (สรุปหัวข้อวัฒนธรรมที่จะใช้เป็นหัวข้อทดลองสอน)

   

  ภาคบ่าย
  – ออกแบบแผนการสอน 6 (เตรียมการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นเพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการสอนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1)

  คิดข้อคำถามภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
  11 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – ออกแบบแผนการสอน 7 (กำหนดสื่อที่ใช้ทดลองสอน) ออกแบบแผนการสอน 8 (เตรียมการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นเพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการสอนวัฒนธรรม ครั้งที่ 2)

   

  ภาคบ่าย
  – ออกแบบแผนการสอน 9 (สัมภาษณ์คนญี่ปุ่นเพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับทดลองการสอนวัฒนธรรม)

  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เก็บข้อมูลเพื่อใช้ออกแบบการสอนวัฒนธรรมสำหรับผู้เรียนชาวไทย โดยการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่น
  12 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – ศึกษาเรียนรู้ アニメマンガの日本語ออกแบบแผนการสอน 10 (นำเสนอขอบเขตเนื้อหาที่จะทดลองสอนหน้าชั้นเรียน รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์และผู้ร่วมอบรม)

   

  ภาคบ่าย
  – บรรยาย ชี้แจงเรื่องการทัศนศึกษาเมืองเกียวโต ตัดสินการประกวดแข่งขั้นทำข้าวปั้น

  เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการ์ตูนญี่ปุ่น และระดมความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นสื่อการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
  13 เม.ย. 61 – ทัศนศึกษาเมืองเกียวโต
  京都研修旅行
  伏見稲荷大社
  丸久小山園  
  – ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต
  – ศึกษาเรียนรู้และฝึกชงชา
  – รับประทานอาหารและพักค้างแรมที่โรงแรม ณ เมืองเกียวโต
  14 เม.ย. 61 – ทัศนศึกษาเมืองเกียวโต (ต่อ)
  和菓子作り体験
  にしきいちば
  金閣寺
  – ศึกษาเรียนรู้และฝึกการทำขนมญี่ปุ่น
  – เดินชมวิถึชีวิตคนญี่ปุ่นในย่านถนนคนเดิน ตลาดเมืองเกียวโต
  – ซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ
  – ทัศนศึกษา Kinkakuji
  15 เม.ย. 61 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ทุกกลุ่มเตรียมความพร้อม หาข้อมูล เตรียมการนำเสนอหัวข้อการสอนด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้ตามความต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน
  16 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – ふりかえり③
  – เตรียมตัวเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่น大阪府立布施高等学校

   

  ภาคบ่าย
  – เตรียมนำเสนอแผนการสอน授業アイデア発表会
  – อาจารย์ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการ ตลอดจนรายละเอียดการเยี่ยมชม ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ 阿倍野防災センター และโรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่น 大阪府立布施高等学校

  ผู้เข้าอบรมเตรียมหัวข้อคำถามและเตรียมสื่อ รูปภาพเพื่อแนะนำโรงเรียนหรือประเทศไทย
  17 เม.ย. 61 – เยี่ยมชม ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ 阿倍野防災センター
  – เยี่ยมโรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่น 大阪府立布施高等学校
  – ผู้เข้าอบรมรับความรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ
  – ผู้เข้าอบรมมีโอกาสเข้าพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมปลายญี่ปุ่น จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียน
  – สมาชิกทำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนมัธยมศึกษา
  -แบ่งกลุ่ม สัมภาษณ์นักเรียนตามหัวข้อและคำถามที่เตรียมมา พร้อมกับแนะนำโรงเรียนและประเทศไทย
  18 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – เตรียมนำเสนอการออกแบบแผนการสอน授業アイデア発表会

   

  ภาคบ่าย
  – ซ้อมใหญ่นำเสนอการออกแบบแผนการสอน授業アイデア発表会

  สรุปข้อมูลที่รวบรวมได้ วางแผนและออกแบบการนำเสนอแผนการสอนที่คิดไว้
  19 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  – เตรียมการนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อ Power point

   

  ภาคบ่าย
  – ทุกกลุ่มนำเสนอผลงานแผนการสอนความรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่ผู้เรียนชาวไทย
  – กิจกรรมการตีกลอง 和太鼓

  – นำเสนอแผนการสอนที่คิดไว้อาจารย์และบุคลากรของของศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ซักถามข้อมูลต่าง ๆ และให้ข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ
  20 เม.ย. 61 ภาคเช้า
  -ふりかえり④

   

  ภาคบ่าย
  – ชี้แจง การเตรียมตัวกลับประเทศ ทำแบบประเมินโครงการ

  ภาคค่ำ
  – พิธีจบการอบรม / งานเลี้ยงอำลา / รับมอบเกียรติบัตร

  – ผู้เข้าอบรมรับมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการ JFKC
  – การแสดงรำไทยโดยผู้เข้าร่วมอบรม
  21 เม.ย. 61 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้ตามความต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน
  22 เม.ย. 61 – 11.45 น. เดินทางออกจากสนามบินคันไซ โดย สายการบินไทย TG 623
  – 15.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเทพ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  ผู้ประสานงาน และหัวหน้ากลุ่มดูแลสมาชิก
 1. วิทยากร
  วิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการสอนวัฒนธรรมสำหรับผู้เรียนชาวไทย มีจำนวน 3 ท่าน เป็นอาจารย์ ประจำของเจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (JFKC) ได้แก่
  1. อาจารย์ 今井ひさえ
  2. อาจารย์ 境田とおる
  3. อาจารย์ 湯本かほり
 2. การรับรองผลการอบรม
  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม “Japanese-Language Program for Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)” conducted from April 1, 2018 to April 22, 2018 by the Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai

 3. การประเมินผลโครงการ
  จากผลการสังเกตและการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง พอใจอยู่ในระดับดีมากและดีในทุกหัวข้อ ดังนี้
  1. ความเหมาะสมของวิทยากร เนื่องจาก เป็นผู้รอบรู้ เชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนภาษาญี่ปุ่น และการ ถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เป็นที่น่าสนใจ วิทยากรให้ความเป็นกันเองทำ ให้ผู้เข้าอบรมผ่อนคลาย สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข วิทยากรตอบข้อซักถามในทุก ๆ ข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะ ได้ตรงประเด็นและตรงต่อเวลา
  2. หลักสูตร เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการในครั้ง นี้เป็นอย่างยิ่งว่า หลังสิ้นสุดโครงการแล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการ สอนของตนในอนาคตได้้
  3. การจัดการ ตารางการฝึกอบรม บุคลากรทุกฝ่าย และการบริการด้านสถานที่พัก อาหารและการเดินทางมี ความเหมาะสมอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้การบริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม    ข้อเสนอแนะ
       อยากให้เพิ่มเวลาการอบรมให้ยาวนานขึ้น และอยากให้เพิ่มกิจกรรมหรือโอกาสที่จะสามารถ สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมโฮมสเตย์ที่บ้านของคนญี่ปุ่น
 4. ประโยชน์และผลที่ได้รับ
  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจใน การใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น มองเห็นจุดร่วมและจุด ต่างของสภาพสังคมญี่ปุ่นและสังคมไทย ตลอดจนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมไทย สามารถวิเคราะห์จับประเด็นและ นำมาประยุกต์เป็นเนื้อหา หรือเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้แก่นักเรียนต่อไปได้นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง และรวบรวมสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม และนำไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้อย่าง เหมาะสม จากการสัมผัสสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริงทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในภูมิหลังของ วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้การมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนักเรียน มัธยมปลายชาวญี่ปุ่น ครูโรงเรียนมัธยมปลายของประเทศญี่ปุ่น และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่ได้สละเวลามาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถเข้าใจถึงแนวคิด ปรัชญาการดำเนินชีวิต ของคนญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่ม
สมาชิกร่วมกันออกแบบแผนการสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและทำการนำเสนอเป็นรายกลุ่ม

This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180501.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180502.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180503.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180504.jpg

การเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180505.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180506.jpg

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น

This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180507.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180508.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is trane20180509.jpg