JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

รายงานสรุปผล โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 10 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2560

รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 10
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2560

 1. ผู้จัด
  1. สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT)
  2. เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (JFKC)
 2. ที่ปรึกษา
  เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JFBKK)

 3. จุดประสงค์ของโครงการ
  1. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับ
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถผลิตสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
 4. จำนวนผู้เข้าอบรม
  1. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวนรวม 11 คน
   • ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 คน
   • ระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 2 คน
   • ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
  2. ผู้ประสานงานชาวไทย จำนวน 2 คน
   • ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล: โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 5. งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
  1. เจแปนฟาวน์เดชั่นและสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ( JTAT ) สนับสนุนทุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าอาหารและค่าประกันชีวิต
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 45,000 บาท จำแนกเป็น
   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – โอซาก้า (คันไซ ) 25,000 บาท
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าทัศนศึกษา ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนศิลปะของญี่ปุ่น คนละ 17,500 บาท
   • ค่าอาหารเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และค่าเดินทางนอกเหนือตารางกิจกรรม
   • ค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 1,500 บาท
   • ค่าบริการการดำเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่า 595 บาท
    (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอ วีซ่า โดยความอนุเคราะห์จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย)
 6. เนื้อหาการอบรม
  6.1 เนื้อหาการอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
  • การใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง
  • การแนะนำแหล่งข้อมูลและสื่อการเรียนการสอน
  • การสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นโดย มีการอบรม และศึกษาเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและทัศนศึกษานอกชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้จริง คือ
  • การอบรมในชั้นเรียน จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม โดยอาจารย์วิทยากรผู้รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียนจะนำเสนอเนื้อหา และมอบหมายภาระงานเพื่อให้สมาชิกทำกิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ สืบค้นจากแหล่งข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและนำเสนอผลงาน เช่น ผลิตสื่อการสอนต่าง ๆ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำผลงานนั้นไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้
  • การทัศนศึกษานอกชั้นเรียน ประกอบด้วยการเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย ทำให้ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร ได้ทำกิจกรรมและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู นักเรียนและนักศึกษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
  • การสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การตีกลองไทโกะ การทดลองและแข่งขันทำข้าวกล่องสไตล์ญี่ปุ่น การพับกระดาษโอริงะมิ การเขียนอักษรคันจิด้วยพู่กัน การประดิษฐ์ตกแต่งพัดญี่ปุ่นและการทำขนมญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งการไปทัศนศึกษาในเมืองประวัติศาสตร์ คือ นารา เกียวโต โอซาก้าทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง การมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศจริงและเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่แท้จริงได้

  6.2 กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / เนื้อหาสาระ โดยสรุป / ผลการเรียนการสอน หมายเหตุ
1 เม.ย. 60 – 08.25 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย TG 672
– 15.55 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ
– 18.00 น. ถึงที่พัก Japan Foundation Kansai
ผู้ประสานงาน และหัวหน้ากลุ่มดูแลสมาชิก
2 เม.ย. 60 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น
3 เม.ย. 60 – ภาคเช้า ปฐมนิเทศ แนะนำบุคลากร JFKC สถานที่ และรายละเอียดการฝึกอบรม
– ภาคบ่าย กิจกรรม アイスブレイク กิจกรรม ふりかえり1 เยี่ยมชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
ประธาน : ผู้อำนวยการ JFKC
4 เม.ย. 60 – ภาคเช้า แนะนำสื่อการสอน 1-2 แนะนำ Website ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
– ภาคบ่าย ฟังคำชี้แจง การทำ キャラおにぎり ฟังคำชี้แจงและเตรียมการทำกิจกรรม おおさかオリエンテーリング
แบ่งกลุ่ม 3 คน เตรียมสำรวจเมืองและทำภารกิจ ณ เมืองโอซาก้า
5 เม.ย. 60 กิจกรรม おおさかオリエンテーリング แต่ละกลุ่มแยกย้ายสำรวจเมืองและทำภารกิจตามโจทย์ ณ เมืองโอซาก้า
6 เม.ย. 60 – ภาคเช้า แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมและนำเสนอผลงาน เช่น รูปถ่าย และบทสัมภาษณ์จากกิจกรรม おおさかオリエンテーリング
– ภาคบ่าย แนะนำสื่อการสอน 3 ฟังคำชี้แจง แนะนำและเตรียมความพร้อม ทัศนศึกษาเมืองนารา奈良研修旅行の説明
 
7 เม.ย. 60 – ภาคเช้า ศึกษาเรียนรู้ アニメマンガの日本語
– ภาคบ่าย แนะนำสื่อการสอน 4
– ฝึกปฏิบัติการทำ キャラおにぎり รายบุคคล
-ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพากย์การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นกลุ่ม
-แบ่งสมาชิกกลุ่มละ 3 คนกำหนดหัวข้อทำรายงาน テーマ発表
8 เม.ย. 60 – ทัศนศึกษาเมืองนารา奈良研修旅行 กิจกรรม ประดิษฐ์ うちわづくり รับประทานอาหารพื้นเมืองและซื้อของที่ระลึก เยี่ยมชม 東大寺 -มีมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
9 เม.ย. 60 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ได้เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น
10 เม.ย. 60 – ภาคเช้า กิจกรรม ふりかえり2 แนะนำสื่อการสอน 5 แนะนำสื่อ เอกสารตำราเรียน ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล キャラおにぎり
– ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติ การเขียนอักษรคันจิ ด้วยพู่กันญี่ปุ่น 書道
-เผยแพร่ผลงานที่ลานหน้าห้องメインロビー
11 เม.ย. 60 – ภาคเช้า แนะนำและเตรียมความพร้อมกิจกรรม 高校訪問เช่น หัวข้อคำถามเพื่อสัมภาษณ์พูดคุย และการทำกิจกรรมกับนักเรียนมัธยมศึกษา
– ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติ การพับกระดาษ おりがみ แนะนำสื่อการสอน 6
แต่ละกลุ่มคิดคำถามและสร้างสื่อการสอน

แยกกลุ่ม คิดกิจกรรมตามหัวข้อภาษา-วัฒนธรรมที่กลุ่มเลือกที่จะนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อสอน

12 เม.ย. 60 – เยี่ยมสถาบันการศึกษา 大阪府立布施高校 訪問 -ผู้เข้าอบรมมีโอกาสเข้าพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู -สมาชิกทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนมัธยมศึกษา
13 เม.ย. 60 – ภาคเช้า แนะนำสื่อการสอน 7-8
– ภาคบ่าย บรรยาย ชี้แจงเรื่องการทัศนศึกษาเมืองเกียวโต
-ทุกกลุ่มเตรียมความพร้อม หาข้อมูล เตรียมการนำเสนอหัวข้อการสอนด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น
14 เม.ย. 60 – ทัศนศึกษาเมืองเกียวโต
京都研修旅行
丸久小山園
   金閣寺
   旅館
-ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต
-ศึกษาเรียนรู้และฝึกชงชา
-พักและรับประทานอาหารที่ 旅館
15 เม.ย. 60 – ทัศนศึกษาเมืองเกียวโต (ต่อ )
和菓子作り体験
にしきいちば
伏見稲荷大社
-ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทีมีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต
-ศึกษาเรียนรู้และฝึกทำขนมญี่ปุ่น
-ซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ
16 เม.ย. 60 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ได้ตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น
17 เม.ย. 60 – ภาคเช้า การคิดทบทวนการเรียนรู้ ふりかえり3 เตรียมตัวเยี่ยมชมสถาบัน มหาวิทยาลัย
– ภาคบ่าย 授業アイデア発表会 ประชุมนัดหมาย / เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
-ผู้เข้าอบรมเตรียมหัวข้อคำถามและเตรียมสื่อ รูปภาพเพื่อแนะนำโรงเรียนหรือประเทศไทย
-สมาชิกแต่ละกลุ่มระดมสมอง หาข้อมูล เตรียมผลิตสื่อการสอนด้านวัฒนธรรมตามหัวข้อของแต่ละกลุ่ม
18 เม.ย. 60 – เยี่ยมสถาบันการศึกษา 大学訪問 武庫川女子大学
– ภาคบ่าย แสดงการฟ้อนรำเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เยี่ยมชม ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ 阿倍野防災センター
-แบ่งกลุ่ม สัมภาษณ์นักศึกษาตามหัวข้อและคำถามที่เตรียมมา พร้อมกับแนะนำโรงเรียนและประเทศไทย -สมาชิกแต่งกายชุดไทย
-เรียนรู้และร่วมฝึกปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยามเกิดภัยพิบัติ
19 เม.ย. 60 – ภาคเช้า เตรียมการนำเสนอผลงาน / ผลิตสื่อ Power point
– ภาคบ่าย ทุกกลุ่มฝึกซ้อมการนำเสนอผลงาน ผู้เข้าอบรมรับหนังสือ สื่อการสอนที่สั่งซื้อไว้
 
20 เม.ย. 60 – ภาคเช้า ทุกกลุ่มนำเสนอผลงานการสอนด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย สื่อ Power point / Poster
– ภาคบ่าย กิจกรรมการตีกลอง 和太鼓
-อาจารย์และบุคลากรของของศูนย์ฯ เยี่ยมชมและซักถามข้อมูลต่างๆ
21 เม.ย. 60 – ภาคเช้า การคิดทบทวนการเรียนรู้ ふりかえり4
– ภาคบ่าย ชี้แจง การเตรียมตัวกลับประเทศ ทำแบบประเมินโครงการ แลกเปลี่ยนเนื้อหา รวบรวมสื่อ รูปภาพที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ
– ภาคค่ำ พิธีจบการอบรม / งานเลี้ยงอำลา / รับมอบเกียรติบัตร
-ผู้เข้าอบรมและอาจารย์ผู้สอน ร่วมสรุปประเด็น เนื้อหา ตลอดช่วงกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่างๆ
– ผู้เข้าอบรมรับมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการ JFKC
-การแสดงรำไทยโดยผู้เข้าร่วมอบรม
22 เม.ย. 60 – 17.35 น. เดินทางออกจากสนามบินคันไซ โดย สายการบินไทย TG 673
– 21.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเทพ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ผู้ประสานงาน และหัวหน้ากลุ่มดูแลสมาชิก
 1. วิทยากร
  1. いまい ひさえ先生
  2. やしま やすひろ先生
 2. การรับรองผลการอบรม
  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
  “Japanese-Language Program for Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)” conducted from April 1, 2017 to April 22, 2017 by the Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai

 3. การประเมินผลโครงการ
  จากผลการสังเกตและการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ในระดับดีมากต่อทุกหัวข้อ ดังนี้
  1. ความเหมาะสมของวิทยากร เนื่องจาก เป็นผู้รอบรู้ เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เป็นที่น่าสนใจโดยจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาใช้เทคนิควิธีการสอนและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนเรียนรู้ได้จริง สามารถตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะได้ตรงประเด็นสุภาพ อัธยาศัยดี มีความเป็นกันเองและตรงต่อเวลา
  2. หลักสูตร เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งว่า หลังสิ้นสุดโครงการแล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนในอนาคตได้
  3. การจัดการ ตารางการฝึกอบรม บุคลากรทุกฝ่าย และการบริการด้านสถานที่พัก อาหารและการเดินทางมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้การบริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม    ข้อเสนอแนะ
       ในช่วงแรกของการเตรียมงาน ผู้ประสานงานฝ่ายศูนย์คันไซควรติดต่อสื่อสารและตัดสินใจข้อมูลให้รวดเร็วและกระชับ รวมทั้งจัดส่งเอกสาร เพื่อทุกฝ่ายจะได้เตรียมงานได้ทันเวลาและเหมาะสม
 4. ประโยชน์และผลที่ได้รับ
  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจากประสบการณ์ที่ได้รับ พร้อมทั้งสามารถสร้างและรวบรวมสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม จากการสัมผัสสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริงทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนของตนเอง นอกจากนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ย้อนคิดทบทวนและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างวัฒนธรรม ได้ตระหนักว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ความเป็นมา วิถีการดำเนินชีวิตของคนในชาติ รู้ซึ้งว่าการสอนวัฒนธรรมต้องเข้าใจความต่างระหว่างสองวัฒนธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติตนเองและรักความเป็นไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน ตนเอง องค์กรและประเทศชาติต่อไปได้

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 10
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2560

กิจกรรมกลุ่ม แนะนำสื่อการสอน
สมาชิกร่วมกันผลิตสื่อการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
โดยมีอาจารย์ให้ความรู้และให้คำแนะนำ

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น

การเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษาญี่ปุ่น
ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย