JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

รายงานการดำเนินกิจกรรมของ JTAT 2558 จาก นายกสมาคม

รายงานการดำเนินกิจกรรมของ JTAT 2558
จาก นายกสมาคม

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ในปี พ.ศ.2558 นี้ ทางสมาคมได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาแล้วดังนี้

โครงการประกวดหนังสั้นครั้งที่ 1 ปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหลายทีม โครงการนี้เป็นรูปแบบการส่งผลงานออนไลน์ผ่านทาง youtube นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทางสมาคมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้แสดงความสามารถ

วันที่ 1-22 เมษายน ทางสมาคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 8 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ เมืองโอซาก้า ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 35 คน โดยมี อ.นริศรา ทองมี จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ อ.ภารดี อึงขจรกุล เป็นผู้ประสานงาน สำหรับโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 9 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม ปิดรับสมัครวันพุธที่ 16 ธันวาคมนี้

วันที่ 29 พฤษภาคม สมาคมได้จัดสัมมนาประจำปีครั้งที่ 18 ขึ้น ณ ห้องประชุมของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก คุณสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ไปอยู่ญี่ปุ่นดีไหม” และช่วงที่สองเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Next World กับการเรียนการสอนที่ถูกปฏิวัติ โดย รศ.วรินทร วูวงศ์ และ รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของงานสัมมนา ยังมีงานแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวดหนังสั้นอีกด้วย โดยทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่

ระดับมัธยมศึกษารางวัลที่ 1รร.ราชวินิตบางเขน
 รางวัลที่ 2รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
 รางวัลที่ 3รร.ตาคลีประชาสรรค์
 
ระดับอุดมศึกษารางวัลที่ 1มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รางวัลที่ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รางวัลที่ 3มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยสยาม

แม้ว่าในปีนี้ ทางสมาคมไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดละครภาษาญี่ปุ่น แต่คณะกรรมการดำเนินงานได้ระดมความคิดเห็นและหารือกันอยู่หลายครั้งเพื่อปรับปรุงโครงการประกวดละครภาษาญี่ปุ่นให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งทางสมาคมจะแจ้งรายละเอียดและรูปโฉมใหม่ของโครงการประกวดละครให้ทุกท่านทราบเร็วๆ นี้

วันที่ 26 กันยายน ตัวแทนจากสมาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 10 ตุลาคม ทางสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.)

วันที่ 17 ตุลาคม รศ.วรินทร วูวงศ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นที่โรงแรมเอเซีย หัวข้อ การศึกษากับการสร้างคนแบบญี่ปุ่น งานนี้เป็นกิจกรรมซึ่งเกิดจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ส.น.ญ.

วันที่ 20 พฤศจิกายน ตัวแทนจากสมาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในงาน RSU Japanese Fair 2015 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 10-12 ธันวาคม รศ.วรินทร วูวงศ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Japan ASEAN International Symposium on Education (JASE) 2015 จัดโดย Japan Alumni of Vietnam ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม งานนี้เป็นกิจกรรมซึ่งเกิดจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ส.น.ญ.

สำหรับโครงการส่งเสริมการทำวิจัยซึ่งมีการขยายเวลาการดำเนินงานจาก 1 ปี เป็น 2 ปี นั้น ในปีที่ผ่านมา มีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรวม 2 คน ซึ่งทั้งสองคนกำลังดำเนินการอยู่

งานที่กำลังจะดำเนินการต่อจากนี้

โครงการประกวดหนังสั้นครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

ในปี พ.ศ. 2559 ทางสมาคมจะจัดให้มีโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะจัดอบรมประมาณเดือนมิถุนายน ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น ทางสมาคมจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

นายกสมาคม