JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ประกาศรับสมัครการประกวดหนังสั้นแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2

การประกวดหนังสั้น แสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2

เนื่องด้วยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะจัดประกวดหนังสั้นครั้งที่ 2เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาแสดงความสามารถภาษาญี่ปุ่น ซึ่งในการประกวดครั้งนี้จะแบ่งการประกวดเป็นสอง ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ผู้เข้าประกวดต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานภายในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 โดยส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์แนบมาที่ [email protected] (อ.สุนทรี) และส่งผลงานโดยอัพโหลดใน https://www.youtube.com/ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประกาศผลการคัดเลือก และจัดงานแสดงผลงานพร้อมมอบรางวัลในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงกับตัวแทนกลุ่ม หรืออาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม (ถ้ามี)

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ [email protected] (อ.สุนทรี)

รายละเอียด

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  เป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
  (มีผู้แสดงอย่างน้อยทีมละ 3 คน มากสุดไม่จำกัดจำนวนคน และไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน)
 2. หัวข้อ
  คิดเองอย่างอิสระและตั้งชื่อเรื่องส่งมาด้วย
 3. การตั้งชื่อไฟล์
  ใช้ชื่อเรื่องตั้งเป็นชื่อไฟล์โดยมีวงเล็บคำว่า JTAT ShortFilm2016 นำหน้า เช่น
            [JTAT ShortFilm2016] 私の学校
 4. ความยาว
  5 นาที (หากความยาวเกินกว่าที่กำหนดจะไม่รับพิจารณา)
 5. เกณฑ์การตัดสิน
  1) ความสามารถภาษาญี่ปุ่น (ผู้แสดงต้องพูดบทเอง ห้ามใช้การพากย์เสียง)
  2) ความสามารถด้านการแสดง
  3) เนื้อหาบทภาพยนตร์
  4) ความคิดสร้างสรรค์
 6. รางวัล
  รางวัลที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย 1 รางวัล (ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผลการประกวด JTAT Short Film Contest(2016)ครั้งที่ 2