JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

แจ้งผลการคัดเลือกทุน โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยที่ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8

แจ้งผลการคัดเลือกทุน
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยที่ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8

22 ธันวาคม 2557

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกทุนโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยที่ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8
เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยที่ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่นนั้น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับในครั้งนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 38 ท่าน ซึ่งจะได้ร่วมเดินทางไปเข้ารับการอบรม ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

อนึ่ง ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกท่าน โปรดดำเนินการเพื่อยืนยันการเข้าร่วม ดังรายละเอียดแนบท้าย ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 หากเลยจากกำหนดนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.วรินทร วูวงศ์)
นายกสมาคมฯ


รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 8
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

  คำนำหน้าชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ
(ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง)
ชื่อ – สกุล
1 Mr. Chitipat Kamsri นายชิติพัทธ์ คำศรี
2 Ms. Lakkana Mantawat นางสาวลัคณา มันตะวัตร
3 Ms. Narin Phothi นางสาวนรินทร์ โพธิ
4 Ms. Nichada Boonchid นางสาวนิชดา บุญชิด
5 Ms. Panida Samaikomsun นางสาวพนิดา สมัยคมสัน
6 Mr. Vaigoon Malai นายไวกูณฐ์ มาลัย
7 Ms. Wallaya Boonarkas นางสาววัลยา บุญอากาศ
8 Ms. Waratta Hong-In นางสาววณัฐฐา หงษ์อินทร์ 
9 Mr. Paiboon Densavang นายไพบูลย์ เด่นสว่าง
10 Ms. Rattanawadee Sanjaroen นางสาวรัตนวดี สารเจริญ
11 Ms. Chattarporn Buamat นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์
12 Ms.   นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวก
13 Mr.   นายนิธิสิทธิ์ พงษ์พิทักษ์
14 Ms. Onuma Thongpha นางสาวอรอุมา ทองพา
15 Ms. Supreeya Ridbumrung นางสาวสุปรียา ฤทธิ์บำรุง
16 Ms. Tiantip Tinbutr นางสาวเทียนทิพย์ ทินบุตร
17 Ms.   นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
18 Ms.   นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร
19 Ms. Mantana Suksong นางสาวมัณฑนา สุขสงค์
20 Mrs.   นางปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์
21 Ms. Pornsuda Chankan นางสาวพรสุดา จันขัน
22 Mrs. Jantima Kongpitchayanon นางจันทิมา คงพอชญานนท์
23 Ms. Jutarat Poolchuay นางสาวจุฑารัตน์ พลูช่วย
24 Ms. Kanchana Auea-Fuea  นางสาวกาญจนา เอื้อเฟื้อ
25 Ms. Sujinan Saksanit นางสาวศุจินันท์ ศักดิ์สนิท
26 Ms. Suranimart Namkort นางสาวสุรนิมาศ นามโคตร
27 Ms.   นางสาวสุพัตรา พลเสน
28 Ms. Chawisa Kumchom นางสาวชวิศา คำชม 
29 Mr. Sirasit Uamkruea นายศิรสิทธิ์ อ่วมเครือ
30 Ms. Nuttiya Patee นางสาวณัฐิยา พาที
31 Mr. Wattanasak Mung-ngoen นายวัฒนศักดิ์ มั่งเงิน
32 Mrs. Anurat Phatsakul นางอนุรัตน์ แพทย์สกุล
33 Ms. Phattharawan Mathong นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง
34 Mrs. Jirawan Nakseethong นางจิราวรรณ นาคสีทอง
35 Ms. Phiraya Nopparat นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์ 
36 Mrs. Patchanee Pintuam นางพัชนี ปิ่นท้วม
37 Ms. Saranya Suksumram นางสาวศรัณยา สุขสำราญ 
38 Mr. Sarayuth Potong นายศรายุทธ โพธิ์ทอง
       

สิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อยืนยันการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 8

 1. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกของสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) แบบตลอดชีพ โปรดดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จ โดยดูรายละเอียดการสมัครจากเว็บไซต์ของสมาคมฯ (https://jtat.or.th) จากนั้นส่งสำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสมาชิก มายังผู้ประสานงานที่อีเมล [email protected] และ [email protected] (โปรดติดต่อและส่งสำเนาหลักฐานไปยังทั้ง 2 อีเมล)
 2. สำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน โดยโอนเงินจำนวน 25,000บาท เข้าบัญชีของสมาคมฯ ดังรายละเอียดข้างใต้นี้ เพื่อจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน จากนั้นส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังผู้ประสานงานที่อีเมล [email protected] และ [email protected] (โปรดติดต่อและส่งสำเนาหลักฐานไปยังทั้ง 2 อีเมล) ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสุขุมวิท 21
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-03238-8
  ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยอนึ่ง หากจำนวนเงินที่โอนมานั้น มากหรือน้อยกว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระจริง ผู้ประสานงานจะคืนหรือเรียกเก็บเพิ่มจากผู้เข้าร่วมทุกท่านในวันปฐมนิเทศ ซึ่งจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ให้ทราบในภายหลังทางอีเมล
 3. ผู้ที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบสมัคร โปรดดำเนินการจัดส่งมาทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ ถึงผู้ประสานงาน ตามที่ติดต่อข้างใต้นี้ นริศรา ทองมี ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  เลขที่ 159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท ซอย 21 เขตวัฒนา กทม.10110
  อีเมล [email protected]พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกท่าน โปรดตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของท่านว่าตรงกับหนังสือเดินทางหรือไม่ หากชื่อไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อยังผู้ประสานงาน
 4. ผู้ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โปรดกรอกเอกสาร “แบบให้ความเห็นชอบข้าราชการในสังกัดไปต่างประเทศ” ดังที่แนบมาท้ายประกาศฉบับนี้ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่สพฐ. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยระบุมุมซองว่า “ขอส่งแบบให้ความเห็นชอบข้าราชการในสังกัดไปต่างประเทศ สำหรับโครงการอบรมครูของ JTAT” หรือจะสแกนเอกสารไปให้ก่อน แล้วจึงส่งเอกสารตัวจริงตามไปให้ในภายหลัง

  ติดต่อ
  คุณดารากร เพ็ญศิริ
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ 02-288-5836
  อีเมล [email protected]

หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
นริศรา ทองมี ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
เลขที่ 159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร ขุมวิท ซอย 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2261-7500-4
อีเมล [email protected]

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด