JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 8

ทางสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) จะจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ยังขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2558 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 40,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนศิลปะของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่น จะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าอาหาร (ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ประสานงานตามที่อยู่ข้างใต้นี้ ภายในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
                     นริศรา ทองมี ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
                     เลขที่ 159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท ซอย 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทางสมาคมฯจะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์ของสมาคม (https://jtat.or.th) และทางอีเมลของผู้ที่ได้รับคัดเลือก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

 1. ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าในระดับN4 หรือ ระดับ3
 2. ผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นหรือเข้ารับการอบรมที่จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นในญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรก

รายละเอียดในการรับสมัคร

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  (1) เป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ
  (2) เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
 2. กำหนดการ
  (1) วันเวลา วันที่ 1 – 22 เมษายน 2558 (ระยะเวลา 3 สัปดาห์)
  (2) สถานที่ เจแปนฟาวน์เดชั่นศูนย์คันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 3. เนื้อหาในการอบรม

  3.1 การฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง
  พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นได้จริงที่ญี่ปุ่น ตัวอย่างกิจกรรม
  i. สำรวจละแวกที่อยู่อาศัย
  สืบค้นว่าธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านร้อยเยน ฯลฯ ตั้งอยู่ที่ใด โดยการสอบถามข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นพร้อมทั้งทำแผนที่ และนำมารายงานหน้าชั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น
  ii. สำรวจเมืองโอซาก้า
  แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมสำรวจสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองโอซาก้า พูดคุยกับคนในท้องถิ่น ถ่ายรูป ลิ้มรสอาหารมีชื่อของเมืองฯลฯ จากนั้นกลับมารายงานผลเป็นภาษาญี่ปุ่น
  iii. Field Trip
  ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงย่านในโอซาก้า
  iv. เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
  เยี่ยมชมและดูการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
  3.2 การแนะนำสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รวบรวมสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปใช้กับผู้เรียนของตนได้อย่างเหมาะสม
  3.3 สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เขียนพู่กัน พิธีชงชา การแต่งชุดกิโมโนและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้

กำหนดการ ( ฉบับร่าง )

วันที่กิจกรรมทัศนศึกษา
1 เม.ย. 2558ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (TG 622 23.30 – Osaka)
2 เม.ย. 2558เดินทางถึง สนามบินคันไซ
3 เม.ย. 2558ปฐมนิเทศ + รายละเอียดคอร์สอบรม + แนะนำสื่อการเรียนการสอน①
4 เม.ย. 2558สำรวจเมือง (โอซาก้า)
5 เม.ย. 2558วันหยุด
6 เม.ย. 2558แนะนำสื่อการเรียนการสอน② + เตรียมตัวสำรวจละแวกที่อยู่อาศัย
7 เม.ย. 2558สำรวจละแวกที่อยู่อาศัย + สรุปผลการสำรวจ
8 เม.ย. 2558เตรียมตัวสำรวจเมือง (โอซาก้า) + แนะนำสื่อการเรียนการสอน③
9 เม.ย. 2558สรุปและรายงานผลการสำรวจเมือง (โอซาก้า)
10 เม.ย. 2558สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น①
11 เม.ย. 2558ทัศนศึกษาเกียวโต
12 เม.ย. 2558ทัศนศึกษาเกียวโต
13 เม.ย. 2558เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น②
14 เม.ย. 2558เยี่ยมสถาบันการศึกษา
15 เม.ย. 2558เตรียมตัวสำรวจเมือง (โกเบ)
16 เม.ย. 2558สำรวจเมือง(โกเบ)
17 เม.ย. 2558สรุปและรายงานผลการสำรวจเมือง (โกเบ)
18 เม.ย. 2558วันหยุด
19 เม.ย. 2558วันหยุด
20 เม.ย. 2558สรุปการอบรม + พิธีปิด
21 เม.ย. 2558เตรียมตัวกลับประเทศไทย
22 เม.ย. 2558ออกเดินทางกลับประเทศไทย (TG 623 11.45 น. จาก Osaka)
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นริศรา ทองมี ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2261-7500-4
อีเมล [email protected]

ดาวน์โหลดใบสมัคร