JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

รายละเอียดการสัมมนาครั้งที่13 ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554

8:30 – 9:00 น. ลงทะเบียน
9:00 – 9:10 น. พิธีเปิด
9:10 – 10:40 น. เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (ช่วงที่1)
  วิทยากร
  • อาจารย์中川千恵子
    อาจารย์พิเศษ Waseda University
  • อาจารย์中村則子
    อาจารย์พิเศษ Tokyo University of Foreign Studies
บรรยายสรุปภาษาไทย
อาจารย์ ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:40 – 11:00 น. พัก
11:00 – 12:30 น. เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (ช่วงที่2)
12:30 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13:30 – 15:30 น. หลักสูตรใหม่กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยไทย
  วิทยากร
รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา โหตรภวานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15:30 – 15:45 น. พัก
15:45 – 16:15 น. ช่วงถามตอบ
16:15 – 16:30 น. ปิดงาน

อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถกรอกใบสมัครในไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ และส่งกลับมาทางอีเมล์ที่ [email protected] (อ.ปิยวรรณ) ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

อนึ่ง การเข้าร่วมสัมมนานั้นผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องเสียค่าเข้าร่วมสัมมนา 250 บาท ในส่วนของค่าที่พักและค่าเดินทาง ผู้เข้าร่วมสัมมนากรุณาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน


ดาวน์โหลดใบสมัคร