JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

รายละเอียดการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

รายละเอียดการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

วันที่ 1 4 เมย. (จ.) เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
วันที่ 2 5 เมย. (อ.) พิธีเปิด ปฐมนิเทศ+ อธิบายรายละเอียดคอร์สอบรม
วันที่ 3 6 เมย. (พ.) เตรียมตัวสำรวจเมือง(ไซตามะ)ที่อยู่ + แนะนำสื่อการเรียนการสอน (1) 
วันที่ 4 7 เมย. (พฤ.) สำรวจเมืองที่อยู่+ สรุปและรายงานผลการสำรวจเมืองที่อยู่
วันที่ 5 8 เมย. (ศ.) เตรียมตัวสำรวจเมืองโตเกียว+ สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (1)
วันที่ 6 9 เมย. (ส.) วันหยุด 
วันที่ 7 10 เมย. (อา.) วันหยุด 
วันที่ 8 11 เมย. (จ.) สำรวจเมืองโตเกียว
วันที่ 9 12 เมย. (อ.) สรุปและรายงานผลการสำรวจเมืองโตเกียว + แนะนำสื่อการเรียนการสอน (2) 
วันที่ 10 13 เมย. (พ.) เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (2) 
วันที่ 11 14 เมย. (พฤ.) เยี่ยมสถาบันการศึกษา
วันที่ 12 15 เมย. (ศ.) เตรียมสำรวจเมืองคาวาโงเอะ+แนะนำสื่อการเรียนการสอน (3)
วันที่ 13 16 เมย. (ส.) วันหยุด
วันที่ 14 17 เมย. (อา.) ทัศนศึกษาเมืองฮาโกเนะ
วันที่ 15 18 เมย. (จ.) ทัศนศึกษาเมืองฮาโกเนะ
วันที่ 16 19 เมย. (อ.) สำรวจเมืองคาวาโงเอะ
วันที่ 17 20 เมย. (พ.) สรุปและรายงานผลการสำรวจเมืองคาวาโงเอะ+ เตรียมรายงานสรุปการอบรม
วันที่ 18 21 เมย. (พฤ.) สรุปการอบรม + พิธีปิด
วันที่ 19 22 เมย. (ศ.) เดินทางกลับประเทศไทย

*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและรายละเอียดการอบรม