JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

ทางคณะกรรมการสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกบุคคลที่ ได้รับทุนการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นาย บพิตร เหล่ากอโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
2. นางสาว พัชรินันท์ ยังทรัพย์อนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. นาย พัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
4. นางสาว ธนาวรรณ รัตนานนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
5. นางสาว จันจิรา ธรรมยาโรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า
6. นาง อารีย์ สุขเกษมโรงเรียนหนองแซงวิทยา
7. นางสาว พัชนี แก้วกับเพชรโรงเรียนฟิวเจอร์พอยน์แลงกวิจเซ็นเตอร์
8. นาง สุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทอง
9. นางสาว จิรภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิต จ.พัทลุง
10. นางสาว ณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือนโรงเรียนสตรีพัทลุง
11. นาย สุรกานต์ ชุ่มวารีโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
12. นางสาว พรพรรณ อู่พิทักษ์โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
13. นางสาว จารุณี น้อยเจริญโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
14. นางสาว ปรัตถกร สิงหพานิชมหาวิทยาลัยรังสิต
15. นางสาว สุภานัน ปัญญาใหญ่โรงเรียนจักรคำคณาทร
16. นางสาว หนึ่งฤทัย จันทร์เป็งโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
17. นางสาว วณิชยา สุภาการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
18. นาย ณภดล ขุมเพ็ชรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
19. นางสาว เฉลิมศรี รอดนุ่มโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
20. นาง ขวัญใจ กองศักดาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
21. นางสาว สุรัสวดี สุคนธาโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
22. นาย เสมียน เรืองตังญานโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
23. นางสาว ณัฏฐณิชา สมจักรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
24. นางสาว ปาลิดา หงษ์โสภาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
25. นางสาว ชุติกาญจน์ กลิ่มทับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
26. นางสาว อุไรพรรณ อุปนิโรงเรียนกุฉินารายณ์
27. นาง ธัญญธร สมโสมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
28. นาย อำนาถ เส้นครามโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
29. นางสาว สุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์โรงเรียนอุดมดรุณี
30. นาย เอกชัย สาระสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
31. นางสาว ฉมาพันธ์ วงศาศิริพัฒน์โรงเรียนน้ำพองศึกษา
32. นางสาว ศิราภรณ์ แสนพงศ์โรงเรียนขุขันธ์
33. นางสาว ปัทมา ศรีจันทร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
34. นางสาว วรติกร คำทองโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
35. นางสาว วรานนท์ กำแพงแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
36. นางสาว ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
37. นางสาว ศรัญญา เพ็งพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
38. นาย ทศพร วรสารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
39. นางสาว สารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
40. นาง จารุวรรณ จันต๊ะเรืองโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
41. นาย ภูริชญ์ ศรีปัญญาโรงเรียนอนุกูลนารี
42. นางสาว จุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
43. นางสาว ปิยชนก จันทร์เหลืองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการอบรม

ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ การอบรมฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่4 ในโอกาสนี้ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการอบรมดังนี้

          1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ราคาประมาณ 25,000 บาท ขอความกรุณาทุกท่านโอนเงิน เข้าบัญชีด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 (หากเลยจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์.)

ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสุขุมวิท 21
เลขที่บัญชี 611-2-03238-8

           หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินและ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว ขอสำเนาหน้าที่มีรูปและวันหมดอายุ) มาทางโทรสาร 02-261-7505 จ่าหน้าถึงอาจารย์นพวรรณ บุญสม หรืออีเมลมาที่ [email protected]

         ขณะนี้ทางสมาคมฯ กำลังดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบิน (ไปกลับกรุงเทพฯ โตเกียว) จากบริษัทการบินไทยซึ่งคาดว่าจะเดินทางวันที่ 4 เมษายน 2554 ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.35 น. ถึงสนามบินนาริตะเวลา 15.45 น. และกลับวันที่ 22 เมษายน 2554 ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG641 ออกจากสนามบินนาริตะเวลา 11.00น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 15.30 น.

          2. ค่าใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น จะขอเก็บเป็นเงินกองกลางท่านละ 40,000 เยน ในวันออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เงินจำนวนนี้จะใช้เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

2.1 การไปทัศนศึกษาที่เมืองฮาโกเน่ พักโรงแรมแบบญี่ปุ่น 1 คืน รวมอาหารเช้าและ อาหารเย็น
2.2 ค่าเดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่
2.3 ค่าของที่ระลึกเพื่อมอบให้โรงเรียนมัธยมที่ไปเยี่ยมชม และค่าของที่ระลึกสำหรับคณาจารย์ศูนย์อุราวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่น

          อนึ่ง ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะขอเก็บเป็นเงินกองกลางนั้น หากมีเงินเหลือ จะคืนให้ทุกท่านทั้งหมดดังนี้

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินจะคืนให้ในวันปฐมนิเทศ คาดว่าจะจัดในเดือนมีนาคม โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการบินไทยได้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาคมฯ จึงไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นรายบุคคลได้ ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จ สามารถขอสำเนาใบเสร็จได้จากผู้ประสานงานที่ติดตามไปด้วย
  2. ค่าใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นที่ขอเก็บเป็นเงินกองกลางนั้น จะคืนให้ก่อนการเดินทางกลับประเทศไทย ค่าใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่มีใบเสร็จ แต่จะเป็นใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ท่านต้องการใบแจ้งรายละเอียดนั้น สามารถขอสำเนาได้จากผู้ประสานงานที่ติดตามไปด้วยเช่นกัน
  3. ค่าอาหารเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่อยู่ในกำหนดการที่ทางสมาคมฯ จัด ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

          อนึ่ง ในการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 นี้ ศูนย์อุราวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าอาหารในวันธรรมดา และค่าวิทยากร