JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ทุนอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

ทางสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) จะจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่ยังขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ที่ศูนย์อุระวะ จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 19 เมษายน 2553 ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาท เป็นค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายวัสดุที่ใช้ในการเรียนศิลปะของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่น จะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และค่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องส่งใบสมัครถึงอาจารย์นพวรรณ บุญสม ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท ซอย21 เขตวัฒนา กทม.10110 หรือ ทางอีเมล [email protected] หรือทางโทรสาร 0-2261-7505 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการของโครงการนี้พิจารณาความเหมาะสม และจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้รับเลือกเข้าโครงการอบรมฯ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

เกณฑ์ในการคัดเลือก

  1. ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ 3
  2. ผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมที่จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น ในญี่ปุ่น จะมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาก่อน

รายละเอียด

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

2. กำหนดการ

สถานที่ ศูนย์อุระวะ เจแปนฟาว์เดชั่น จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น
วันเวลา วันที่ 4-19 เมษายน 2553 (ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์)

3. เนื้อหาในการอบรม

3.1 การฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง
พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นได้จริง ที่ญี่ปุ่น

ตัวอย่างกิจกรรม

สำรวจเมืองที่อยู่
สืบค้นว่าธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านร้อยเยน ฯลฯ ตั้งอยู่ที่ใด โดยการสอบถามข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นพร้อมทั้งทำแผนที่ และนำมารายงานให้เพื่อนฟังเป็นภาษาญี่ปุ่น

สำรวจเมืองโตเกียว
แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมสำรวจสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองโตเกียว พูดคุยกับคนโตเกียว ถ่ายรูป ลิ้มรสอาหารมีชื่อของเมืองฯลฯ จากนั้นกลับมารายงานผลเป็นภาษาญี่ปุ่น

Field Trip

ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงย่านกรุงโตเกียว

เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น

เยี่ยมชมและดูการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น

3.2 การแนะนำสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รวบรวมสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปใช้กับ ผู้เรียนของตนได้อย่างเหมาะสม

3.3 สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เขียนพู่กัน พิธีชงชา การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ จะจัดเตรียมไว้ให้

รายละเอียด

วันที่ 1 4 เมย.(อา.) เดินทางถึงสนามบินนาริตะ บ่าย ปฐมนิเทศ
วันที่ 2 5 เมย.(จ.) อธิบายรายละเอียดคอร์สอบรม + เตรียมตัวสำรวจเมืองโตเกียว + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น①
วันที่ 3 6 เมย.(อ.) สำรวจเมืองโตเกียว
วันที่ 4 7 เมย.(พ.) สรุปและรายงานผลการสำรวจเมืองโตเกียว + แนะนำสื่อการเรียนการสอน①
วันที่ 5 8 เมย.(พฤ.) แนะนำสื่อการเรียนการสอน② + แนะนำภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ + เตรียมตัวสำรวจเมือง(ไซตะมะ)ที่อยู่
วันที่ 6 9 เมย.(ศ.) ทัศนศึกษา
วันที่ 7 10 เมย.(ส.) วันหยุด (สำรวจเมืองที่อยู่)
วันที่ 8 11 เมย.(อา.) วันหยุด (สำรวจเมืองที่อยู่)
วันที่ 9 12 เมย.(จ.) สรุปและรายงานผลการสำรวจเมืองที่อยู่ + แนะนำสื่อการเรียนการสอน③
วันที่10 13 เมย.(อ.) เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น②
วันที่11 14 เมย.(พ.) เยี่ยมสถาบันการศึกษา
วันที่12 15 เมย.(พฤ.) สรุปและรายงานผลการเยี่ยมสถาบันการศึกษา +แนะนำสื่อการเรียนการสอน④
วันที่13 16 เมย.(ศ.) สรุปการอบรม + พิธีปิด
วันที่14 17 เมย.(ส.) วันหยุด
วันที่15 18 เมย.(อา.) วันหยุด
วันที่16 19 เมย. (จ.) เดินทางกลับประเทศไทย
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและรายละเอียดการอบรม

ดาวน์โหลดใบสมัคร