JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 4

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนศรีอยุธยาฯ จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนศรีอยุธยาฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sriayudhya.ac.th/web/

กำหนดการ

7.00-8.00 น.ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียนบริเวณหน้าเสาธง
8.30-10.30 น.แข่งขันรอบเจียระไนเพชร
12.30 น.ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร
12.30-13.00 น.ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 11-50 และ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รายงานตัว
เพื่อรับเกียรติบัตร และรางวัล ณ อาคาร 2 ชั้นล่าง
12.45 น.ผู้ที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน
13.00-16.00 น.แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (การเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์)
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) แข่งขันที่ห้องโสตทัศนศึกษา
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) แข่งขันที่หอประชุมของโรงเรียน
13.30 น.พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบเจียระไนเพชร
ลำดับที่ 11-50 ณ เวทีอาคาร 2
16.30 น.พิธีมอบถ้วยรางวัล และทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ หอประชุมของโรงเรียน