JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เนื่องจากการทำงานวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กับงานสอน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยกันอย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในการทำงานวิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นหรือด้านสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในการนี้ สมาคมฯร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “การทำงานวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เพื่อให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางในการทำงานวิจัย ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันและอนาคต

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยกรอกใบสมัคร และส่งกลับมาทางไปรษณีย์ยังที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านบนนี้ หรือทางโทรสารหมายเลข 02-261-7505 หรือทางอีเมล์ที่ [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552

อนึ่ง ผู้เข้าสัมมนาจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางเอง โดยเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร