JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ประกาศรับสมัครโครงการประกวดละครภาษาญี่ปุ่น

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สนับสนุนโดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ไม่แบ่งระดับชั้น) โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม ( ผู้แสดงไม่เกิน 5 คน และฝ่ายเทคนิคจัดการ 2 คน )
 2. เป็นนักเรียนที่เรียนโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

หมายเหตุ
          นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันต้องแสดงใบรับรองการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้แข่งขันอย่างเคร่งครัด

เกณฑ์การแข่งขัน

 1. บทละคร : เป็นบทที่อ้างอิงจากบทประพันธ์ หรือนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ไม่ใช่ การ์ตูน
 2. ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งบทละคร(Script) ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขันในช่วงลงทะเบียนของวันแข่งขัน จำนวน 3 ชุด
 3. ใช้เวลา 8 นาที หากใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)
 4. ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูดและพูดโดยไม่ดูบท รวมถึงผู้บรรยายละครต้องบรรยายโดยไม่ดูบท
 5. ใช้ชุดนักเรียน/ชุดพละ ในการทำการแสดง เท่านั้น
 6. ไม่ใช้ฉากจริง หรืออุปกรณ์ประกอบฉากที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ใช้คอมพิวเตอร์ฉายฉากหลังได้)
 7. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง เครื่องดนตรี สิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ สำหรับตกแต่งบนชุดนักเรียนเพื่อสื่อถึงตัวละครได้

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 1. ด้านการแสดง (Acting) 30 คะแนน
  – บทบาทการแสดง (Characterization)
  – การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)
  – การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)
 2. ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story) 50 คะแนน
  – ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Language Accuracy)
  – ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency)
  – ความชัดเจนในการออกเสียง (Pronunciation)
  – ข้อคิดจากเรื่องที่นำเสนอ (Moral)
 3. ด้านการจัดการ (Directing) 20 คะแนน
  – การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

รางวัลและเกียรติบัตร

1. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม (1 รางวัล)ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี 1 รางวัล)ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (มี 1 รางวัล)ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล)ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ***

สถานที่ทำการแข่งขัน หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ

กำหนดการรับสมัคร

 1. ส่งใบสมัคร (ชื่อเรื่อง และผู้เข้าร่วมแข่งขัน) ได้ไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
  – สมัครทางอีเมล โดยส่งไปที่ ครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล [email protected]
  – สมัครทางโทรสารหมายเลข 02-245-2106
 2. สอบถามข้อมูลได้ที่
  – ครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โทร : 081-558-8238 หรือ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย www.jtat.or.th/

ดาวน์โหลดใบสมัคร