JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

สรุปการประชุมวิชาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ทักษะชีวิตสำหรับสังคมแห่งอนาคต”

สรุปการประชุมวิชาการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ทักษะชีวิตสำหรับสังคมแห่งอนาคต”

  1. รายละเอียด
  2. รวมบทคัดย่อ
  3. เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ